ทิศทางการจัดการศึกษา

กศน.อำเภอบางแพ

line-1

ปรัชญา

“การศึกษา คือ การพัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต”

ดูรายละเอียด

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ต้นกล้าแห่งความพอเพียง “มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

เอกลักษณ์ สถานศึกษา

“แหล่งเรียนรู้หลากหลายเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้”

วิสัยทัศน์

“ประชาชนในอำเภอบางแพได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีอาชีพ ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

พันธกิจ

กศน.อำเภอบางแพ จะต้องพัฒนาความสามารถในการจัดและให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี มีกลยุทธ์ มีการบูรณาการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเพื่อเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ดังนี้

  • จัดและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของบุคลากร
  • พัฒนาระบบการทำงานและการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน และชุมชน
  • ส่งเสริม พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
  • ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐและนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ

ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม

 กศน.อำเภอบางแพ

กศน.อำเภอบางแพ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงาน

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางแพ  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบางแพใต้ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางแพ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอบางแพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ,มีภารกิจ หน้าที่ ในการ จัด ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการศึกษานอกระบบ และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกคนในชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ สถานศึกษา:

๑๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๖๐

โทรศัพท์:

สำนักงาน ๐๓๒ ๓๘๑๑๕๙, มือถือ ๐๘๑ ๙๔๒๖๓๒๒

Email:

info@bpnfe.in.th, bangphaenie@gmail.com

เวลาทำการ:

วันจันทร์ – วันศุกร์ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

Social links:

ชื่อของผู้ติดต่อ (ต้องการ)

อีเมล์ของผู้ติดต่อ (ต้องการ)

หัวข้อเรื่อง

ข้อความของผู้ติดต่อ